لوازم یکدست

صفحه اصلی » لوازم یکدست

لوازم التحریر و کیف و لباس فرم یکدست

5

ضرورت یکسان سازی لباس و کیف خصوصا لوازم التحریر بدین صورت است که دانش آموزان فرصت حریص شدن در خرید انواع لوازم التحریر و حتی کیف و لباس را پیدا نمیکند و این مساله به خودی خود بار روانی زیادی را از دانش آموزان کم میکند

همچنین حس منفی چشم هم چشمی یا به عبارت دیگر حسادت وتجمل گرایی را از دانش آموزان تا حد زیادی دور می کند و این امر به خودی خود باعث آرامش دانش آموز و فرصت پرداختن بیشتر به مساۀل آموزشی را به دانش آموز میدهد و همچنین بار مالی اضافه را از دوش خانواده بر می دارد